Spolupracujeme

Nadační fond KOMETA spolupracuje s několika organizacemi, institucemi a projekty. Cílem naší spolupráce je nejen pomoc potřebným, ale také pořádání společenských a zábavných akcí, a šíření osvěty.

Mezi organizace, se kterými spolupracujeme, patří jednak takové, které taktéž pracují s dětmi s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Těmi jsou DOTYK II, o.p.s. a ZŠ Štolcova, která vzdělává žáky s PAS nebo NADĚJE PRO AUTISMUS. 

Dále jsou to organizace, které se zaměřují na sociálně znevýhodněné, handicapované osoby, či osoby s přidruženým postižením. Jedná se o organizaci Liga vozíčkářů.

S těmito organizacemi a projekty se snažíme pořádat společné akce za cílem pomoci, setkání a zapojení znevýhodněných a sociálně slabých osob do běžného života. Mezi akce, kterých se výše zmíněné organizace zúčastnily, patří například Dortiáda nebo Kometa Fest

Mezi další instituce, se kterými Nadační fond KOMETA spolupracuje, patří vzdělávací instituce, konkrétně Masarykova univerzita. Jedná se o Filozofickou fakultu a Fakultu informatiky, které ve spolupráci s firmou Microsoft vyvíjí projekt NEWRON.

DOTYK II

DOTYK II, o.p.s. svojí činností navázal na aktivity rodičovské skupiny vzniklé v roce 2008 (DOTYK, o.p.s.) sdružující rodinné příslušníky osob se zdravotním postižením. Od svépomocné činnosti rodin jsme se „propracovali“ přes projekty až k sociálním službám. V současnosti poskytujeme dvě sociální služby terénní formou (přímo v domácím prostředí klientů) pro oblast Jihomoravského kraje:

  • ranou péči dětem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám
  • sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním schizofrenií.

Službu ranou péči nabízíme tak, aby dítě s PAS a jeho rodiče dostali z toho, co potřebují většinu přímo „pod jednou střechou“ tedy u nich doma, aby nemuseli další informace a péči někde shánět, cestovat za ní a platit si jí. V pracovním týmu rané péče jsou speciální a sociální pedagogové s několikaletou praxí s dětmi s PAS.

Sociální rehabilitace se snaží o návrat duševně nemocných do života přímo životem, ne prostřednictvím nácviků v uměle vytvářeném prostředí. Pracuje na základě vlastních metod podpory a pomoci, vyzkoušených a ověřených v rodičovské skupině. Pracovní tým je tvořen odborníky v oblasti psychologie, speciální a sociální pedagogiky se znalostí schizofrenie a lidmi, kteří si sami prošli duševním onemocněním schizofrenie.

Web: www.dotyk2.cz

ZŠ ŠTOLCOVA

Základní škola na ul. Štolcova v Brně vzdělává žáky s poruchami autistického spektra (PAS) už od roku 2003. Škola nabízí školní vzdělávací programy, které jsou upraveny přímo pro děti s PAS. Navštěvovat ji mohou nejen žáci z Brna, ale také z širšího okolí. Vzdělávání probíhá v souladu s metodou strukturovaného učení vycházející z celosvětově uznávané metodiky programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Pedagogové školy mají dlouholeté zkušenosti s rozvojem komunikačních dovedností metodou komunikace s vizuální podporou. Své znalosti předávají kolegům ve školách po celé ČR, mimo jiné také zpracovali podrobnou metodiku vzdělávání žáků s PAS.

V roce 2004 vzniklo při škole Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s (PAS). Jedná se o školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, které jsou primárně zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem.

Škola intenzivně spolupracuje s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., na realizaci akreditovaného vzdělávání a na dalších aktivitách pro podporu lidí s autismem.

Web: www.autistickaskola.cz

 

NADĚJE PRO AUTISMUS

Virtuální, otevřený, nevládní a nepolitický prostor bez právní subjektivity se sídlem na www.nadejeproautismus.cz nabízí lidem s PAS a jejich rodinám zjistit možnosti, najít podporu a inspirovat se často přímo v blízkém okolí svého bydliště. Poskytovatelům nejrůznějších forem podpory dává příležitost k prezentaci jejich činnosti, zjištění potřeb a inspiraci pro další směr působení. Portál bude zrcadlem reálné skutečnosti z hlediska všech dotčených oblastí (zdravotnictví, školství, sociálních věcí). Vzájemně umožní sdílet nabídku, poptávku, objevit bílá místa s minimální časovou ztrátou.  Posláním NADĚJE PRO AUTISMUS je zvýšení informovanosti fyzických a právnických osob, kterých se AUTISMUS osobně dotýká, nebo se v problematice tohoto postižení angažují. Provázáním roztříštěných osamělých snah a iniciativ umocnit oprávněnost požadavků na zavedení efektivní spolupráce na úrovni všech dotčených ministerstev, zejména pak MPSV, MŠMT a MZ, jejímž výsledkem bude nastavení systémových opatření, která povedou k naplnění práv osob s AUTISMEM v České republice. Aktuality z oboru publikuje také na sociálních sítích – FB Platforma Naděje pro Autismus, FB Posviťme si na autismus.

Web: www.nadejeproautismus.cz

 

LIGA VOZÍČKÁŘŮ 

Nezisková organizace Liga vozíčkářů pomáhá už 26 let lidem překonávat bariéry světa hendikepu. Aktivit, ve kterými podporuje osoby se zdravotním postižením v samostatném životě, je celá řada. Osobní asistenti pomáhají lidem v domácnosti nejen s péčí o její chod i o osobní hygienu, ale i s cestami za prací, za vzděláním i za zábavou. K tomu je v nabídce i přeprava uzpůsobeným automobilem. Stejně tak nápomocní můžou být asistenční psi, kteří dokážou otevřít dveře, podat spadené klíče, svléct oblečení, ale jsou to i dobří parťáci a prostředníci v kontaktu s veřejností. Poradna pro život s postižením nabízí trpělivou a pomocnou ruku v problémech s legislativou, s příspěvky, s důchody, s kompenzačními pomůckami i s architektonickými bariérami. Prospěšná je klientům také každodenní služba Centra denních služeb a Sociální rehabilitace. Liga vozíčkářů provozuje také bezbariérové divadlo Barka, kde se mohou umělecky realizovat také hendikepovaní herci, hudebníci i tanečníci.

Ke spolupráci s Ligou vozíčkářů nás svedl jeden z klientů, který trpí Aspergerovým syndromem, který patří mezi poruchy autistického spektra a kvůli prodělané dětské mozkové obrně je navíc upoutaný na vozíku.

Web: www.ligavozic.cz

 

MASARYKOVA UNIVERZITA – FAKULTA INFORMATIKY, FILOZOFICKÁ FAKULTA (PROJEKT NEWRON)

NEWRON je PC aplikace složena ze sady her, jejichž prostřednictvím lze průběžně působit na sociální vnímání a sociální interakce jedinců cílové skupiny, aktivovat jejich psychomotorické či rozhodovací funkce a rovněž optimalizovat využívání moderních informačních technologií ve prospěch osobního rozvoje.

Cílem projektu je podpořit rodiny dětí, u nichž je diagnostikována některá ze zásadních psychických poruch. V první fázi se projekt zaměřuje na děti a dospívající s diagnostikovanými “funkčními poruchami autistického spektra” (jako např. Aspergerův syndrom), jejich rodiny, školská, zdravotnická či volnočasová zařízení, instituce, sdružení atd., posléze rozšíří své terapeutické zaměření i k dalším poruchám (hyperaktivita, impulzivita, specifické obtíže v učení /tzv. dys…/,neurorehabilitaci u poúrazových či pooperačních stavů, neuro-kognitivní rehabilitaci v počátečních fázích demence apod.).

Projekt je primárně postaven na moderních informačních technologiích, které již aktuálně jsou nebo v nejbližší budoucnosti budou volně (a s minimální investicí) dostupné veřejnosti. Jedním z cílů projektu je vytvoření volně dostupného software (OpenSource), který bude mít terapeutický potenciál právě pro děti a dospívající s PAS. Jedním z dalších cílů je podpora rodin a institucí formou dobrovolnických aktivit studujících Masarykovy univerzity (psychologie, informatika, pedagogika, sociální práce apod.) a také zvýšení informovanosti laické veřejnosti o specifikách dětí a dospívajících s různými psychickými nesnázemi (nyní primárně PAS).

Web: www.newron.cz